คลิปเบาหวานกับการเครื่องมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ที่มาของเบาหวาน

เบาหวาน ไม่ว่าจะเป็น Type 1 หรือ Type 2 ก็คือ อินซูลินจากตับอ่อน 

การดื้ออินซูลิน คือ ผลิตอินซูลินได้ปกติ แต่ ยังคงมีน้ำตาลในเลือดสูง

สมมุติฐานเรื่องการตกค้างของน้ำตาล เกิดจาก
Ho ไขมันหุ้มน้ำตาล ทำให้โมเลกุลใหญ่เกินกว่าการ Osmosis ไปใช้
H1 
ไขมันหุ้มน้ำตาลไม่ทำให้โมเลกุลใหญ่ ทำให้การ Osmosis ไปใช้ทำได้ปกติ

สมมุติฐานเรื่องเบาหวานเกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ
Ho เรื่องนำ้ตาลสูง เลือดข้น ไม่ได้เกิดจากการขาดน้ำ 

H1 เรื่องนำ้ตาลสูง เลือดข้น เพราะ ขาดน้ำ

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

เครื่องมือที่ต้องใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Visitors: 170,376