บันทึกการใช้ไฟ

 
 วันเดือนปี  พีค  ออฟพีค  ฮอริเดย์  โซล่าเซล  หมาบเหตุ
 30/4/2566  940  828  1356    
 31/5/2566  1064  1072  1052    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Visitors: 169,878