อ สุโอโซน แก้ปัญหาให้ธุรกิจด้วยอนุสิทธิบัตร

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬา

ปริญญาโท Logistic & Supply Chain Management พระจอมเกล้าธนบุรี

เทียบเท่าปริญญาโท สถาบันไทย-ญี่ปุ่น นักวินิจฉัยสถานประกอบการ Shindan รุ่น 4
ประสบการณ์
ที่ปรึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ ซันสมายรีสอร์ท
กรรมการผู้จัดการ โอแซดวัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผลงาน
เคยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไทยมาแล้วกว่า 10 ฉบับ

 

Visitors: 170,376