เตาอนุสิทธิบัตรแจกฟรี

โครงการแจกฟรี แบบและสิทธิการใช้อนุสิทธิบัตร 

EP1 สิทธิการใช้อนุสิทธิเตาอิออนโอโซน พลังงานควันจากพลาสติกและโฟม ลดขยะ ได้น้ำมัน ปุ๋ย และประหยัดแก็สหุงต้ม

EP2 แบบถังหมุนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากเศษอาหาร

EP3 แบบกรงหมักปุ๋ยใบไม้แบบไม่พลิกกอง

ระยะเวลา 3 เดือน 

เป้าหมาย เพิ่มสมาชิกในไลน์@

การยืดอายุให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ ต้องร่วมด้วยช่วยกันในทุกภาคส่วน 

เริ่มจาก รัฐบาล กรมการปกครอง เขต อบต รณรงค์ 3R ขยะ รวมทั้งตั้งศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะให้กับประชาชน

สถานศึกษา ตั้งศูนย์เรียนรู้พร้อมให้ความรู้

ประชาชน ร่วมมือ

เอกชน TV Youtuber ช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุน

Influencer ประชาสัมพันธ์

วัด โรงเรียน รับฟรีสแตมป์สิทธิการใช้อนุสิทธิบัตร แห่งละ 1-3 ดวง ขึ้นกับขนาดและจำนวนสมาชิก เพื่อเป็นจุดสาธิตการใช้เตา 

Visitors: 169,885