BCG Tool & Equipment with Seminar

โอกาสทองของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

เข้าอบรม ฟรี ทำ BMC ส่งได้ที่ปรึกษาเชิงลึก และ เงินกู้ 


2 คุณค่าของสินค้า Value Proposition

SBU1 ชุดถังหมักขยะเปียกแบบหมุน เตาอบถ่านไบโอโชาร์จากน้ำมันใช้แล้ว และ กระถางปลูกพืชแบบเกื้อกูลความเย็น โต๊ะปลูกผักแบบหมุน ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

SBU2 รับจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการและ Outing ด้าน สิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ ขยะ และ ต้นไม้

2.1 เป็น CSR เพื่อให้องค์กรเติมโตแบบยั่งยืนด้วยการลดขยะเปียกเป็นศูนย์ และ การกักเก็บคาร์บอนด้วยการปลูกพืชบนพื้นคอนกรีต (เช่น ดาดฟ้า)

2.2 สร้างปุ๋ยจากขยะเปียก ลดเชื้อโรคที่ทำให้มีกลิ่นเน่า อากาศปนเปื้อน ได้ปุ๋ยไว้ใช้ฟรี

2.3 ลดการใช้พลังงานในการกำจัด เช่น การบำบัดไขมันที่ทำให้น้ำเสีย การฝังกลบที่ต้องใช้รถขุด รถดัมพ์ และลดการขนส่งเพื่อนำไปทำลาย

1 ลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)

1.1 บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐ อบต โรงเรียน วัด และครัวเรือน

1.2 ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานแปรรูปอาหาร

1.3 เกษตรกรที่มีใบไม้ที่ร่วงหล่น หรือ ตัดแต่งกิ่ง ใบ 

1.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น กองรักษาความสะอาด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวกันไฟ เช่น กรมป่าไม้ อาสาสมัครรักษ์โลก 

3. ช่องทาง Chanel

3.1 Tiktok Youtube Facebook (ใช้การติดต่อสื่อสารทาง โทร ไลน์ เฟส เว็บไซท์ อีเมล) 

3.2 SME GP สสว/กรมบัญชีกลาง Lazada Shopee

3.3 ออกร้านตามงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม

3.4 ทีวี วิทยุชุมชน

3.5 Direct Sale 

3.6 ช่องทางการส่งสินค้า ต่างจังหวัดใช้ Kerry ในจังหวัด ส่งเอง

4. กิจกรรมมัดใจลูกค้า Customer Relationship

4.1 กิจกรรมหาลูกค้าใหม่

แจกฟรี สิทธิในการใช้ สิทธิบัตร ลดค่าใช้สิทธิ แถมสตาร์ทเตอร์ เครื่องมือเกษตร เช่น พลั่วมือ อบรมฟรี ส่งฟรี ผ่าน Youtube Tiktok Facebook 

4.2 กิจกรรมรักษาลูกค้าเก่า

ดูแล ซ่อมแซม MA เปลี่ยนอะไหล่ ฟรี

4.3 กิจกรรมซื้อเพิ่ม/มาก/บอกต่อ

ถ้าบอกต่อ มีส่วนลดพิเศษให้ผู้บอกต่อ  

5. ประมาณรายได้ Revenue Streams

5.1 รายได้จากการให้บริการฝึกอบรม 300,000.-

5.2 รายได้จากการขาย Tool & Equipment 5,000,000.-

5.3 รายได้จากการให้บริการเพื่อสุขภาพพร้อมที่พัก (SBU1) 1,200,000.-

5.4 รายได้จากการจำหน่ายเครื่องโอโซน 3,000,000.- รวม 9.5 ล้านบาท

6. ทรัพยากร Key Resource

6.1 อาคารผลิต Workshop

6.2 รถขนส่ง

6.3 เครื่องมือ เครื่องเชื่อม เครื่องเจาะ

7. กิจกรรมหลัก Key Activities

7.1 กิจกรรมรณรงค์กับหน่อยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐ เช่น การช่วยกันลดขยะเปียก

7.2 กิจกรรมช่วยกันสร้างแนวกันไฟ

7.3 กิจกรรมสาธิตการใช้งานตามหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน

7.4 กิจกรรมสอนวิธีการผลิต (ประกอบ) ผ่าน TikTok Youtube Facebook 

8. พันธมิตรหลัก Key Partners

8.1 ผู้ขาย : เหล็กรูปพรรณ ถังพลาสติก PE ลูกปืน

8.2 ผู้รับจ้าง : ช่างเชื่อมเหมา

8.3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ที่ปรึกษา/หน่วยราชการ : สสว ISMED

8.4 สถาบันการเงิน : SME Bank

9. เงินทุนและโครงสร้างต้นทุน Cost Structure

COGS 40% 3.8 เงินเดือน 20% 1.9 ล้าน น้ำมัน โสหุ้ย 10% .95 ล้าน รวม 6.65 ล้านบาท


Visitors: 169,878